Formulare tip

Emiterea certificatului de descărcare de sarcină arheologică

Prevederi legale:

 1. Ordonanța nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 378/2001, a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 26 aprilie 2005, completată prin Legea nr. 462/ 2003 și Legea nr. 258/ 2006;
 2. Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2518/ 2007;
 3. Ordinul nr. 2.562 din 4 octombrie 2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică.

*Certificatele de descărcare de sarcină arheologică se emit doar în baza acordului favorabil al Comisiei Naționale de Arheologie, care analizează Rapoartele de cercetare arheologică întocmite de specialiștii arheologi și înaintate comisiei pentru analiză.

Exercitarea dreptului de preempțiune în cazul vânzării monumentelor istorice din grupa B

Prevederi legale:

 1. Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată.
 

Documentația necesară:

 • cerere tip (modelul se regăsește mai jos și poate fi descărcat);
 • cadastrul imobiliar;
 • documentar fotografic;
 • copie legalizată a actului de proprietate sau copie simplă însoțită de actul original pentru certificare;
 • copie după actul de împuternicire al persoanei care depune solicitarea (dacă este necesar);
 • planuri ale imobilului monument istoric, cu marcarea suprafețelor care fac obiectul vânzării.

Aviz specific pentru vânzări terenuri persoane fizice/persoane juridice

Prevederi legale:

 1. Legea nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.
 

Documentația necesară:

 • cerere tip
 • copie a actului de identitate BI/CI/pașaport al vânzătorului (pentru persoanele fizice);
 • copie a certificatului de înregistrare (pentru persoane juridice);
 • copie legalizată a actului de proprietate asupra terenului sau copie simplă și actul original pentru certificare;
 • alte documente doveditoare (dacă se impune);
 • extras de carte funciară și plan cadastral al terenului supus vânzării, în sistem STEREO 70, emise cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea cererii;
 • procura notarială/ împuternicirea persoanei care depune documentația și copia actului de identitate a acesteia (în cazul în care este necesar).

Aviz pentru obținerea permisului de exploatare a nisipurilor sau pietrișurilor pentru balastiere și cariere de piatră

Prevederi legale:

 1. Ordinul nr. 125 din 15 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009;
 2. Ordonanța nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, completată prin Legea nr. 462 din 12 noiembrie 2003 și Legea nr. 258 din 23 iunie 2006;
 3. Ordinul nr. 2.043 din 11 aprilie 2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice.
 

Documentația necesară:

 • cerere tip;
 • plan de amplasament al perimetrului vizat, scara 1:500;
 • certificat de urbanism;
 • memoriu de prezentare cuprinzând și coordonatele în sistem Stereo 70 ale perimetrului de exploatare;
 • copie a actului de proprietate/ contractului de concesiune a suprafeței de exploatare.

Aviz privind concepția artistică pentru amplasarea monumentelor de for public

Prevederi legislative:

 1. Legea nr. 120 din 4 mai 2006 monumentelor de for public;
 2. O.M.C. nr. 2200/26.03.2015.

Avizul de obține de la Comisia Națională a Monumentelor de For Public din cadrul Ministerului Culturii.

Documentația necesară:

 • adresă de înaintare a documentaţiei însoţită de un referat de oportunitate din partea Direcţiei Municipiului Bucureşti/ Judeţene pentru Cultură, adresată Ministerului Culturii – Compartimentul Monumente de For Public;
 • susţinere teoretică/ motivaţie, maxim 1000 cuvinte, care să includă detaliile tehnice ale lucrării (dimensiuni, materiale);
 • Curriculum Vitae al autorului/ autorilor lucrării;
 • Certificat de Urbanism eliberat de autorităţile locale pe raza cărora se propune amplasarea lucrării;
 • plan de încadrare în sit pe suport topo-cadastral/ ortofotoplan (scara 1:5000 /1:2000);
 • extras din PUG, PUZ sau PUD elaborat şi aprobat la nivel local, care să cuprindă referiri la zona de amplasare a lucrării;
 • studiu de amplasament din care să rezulte relaţia cu vecinătăţile, vizibilitatea, modul de percepţie, configurarea siluetei etc.;
 • studiul de amplasament va fi elaborat:
   – pentru mediul urban, de către un arhitect sau urbanist cu drept de semnătură;                                                                                         – pentru mediul rural, de către un arhitect, urbanist sau de un conducător-arhitect cu drept de semnătură.

Studiul va cuprinde:
a. plan de situaţie la scara 1:500 sau 1:1000, care va cuprinde, după caz şi amenajări ale spaţiului limitrof (alei de acces, elemente vegetale, mobilier urban, sistem de iluminat);
b. desfăşurări de fronturi (minim 2 direcţii);
c. perspective la nivelul ochiului, perspective axonometrice;
d. fotomontaje ale lucrării pe amplasament (colaj fotocopiat sau prelucrare computerizată, care să includă imaginea machetei lucrării propuse pe amplasament), care vor indica şi modul de iluminare a lucrării pe timpul nopţii;
e. delimitarea zonei de protecţie a lucrării de artă vizuală de for public, în vederea conservării integrate şi a punerii în valoare a acesteia.

 • fotografii ale machetei lucrării propuse, format A4, din cel puţin trei unghiuri (faţă, profil, spate). Fotografiile trebuie să fie clare şi să permită observarea detaliilor;
 • macheta propriu-zisă (se prezintă doar la solicitarea Comisiei).

*Documentaţia se va prezenta într-un dosar cu şină, într-un singur exemplar, precum şi în format digitabil needitabil (.jpg, .pdf sau similar), pe un CD/DVD, anexat dosarului.

Avize pentru aprobarea PUG, PUZ sau PUD

Prevederi legislative:

 1. Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;
 2. Legea nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
 3. Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.
 
Documentația necesară:
 • cerere tip;
 • documentația faza PUG/ PUZ/ PUD întocmită conform conținutului-cadru prevăzut în: Ordinul nr. 562/ 2003, Ordinul nr. 37/N/2000, Ordinul nr. 13/N/1999 actualizate.

Avize pentru lucrări de intervenție asupra monumentelor istorice în zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate

Prevederi legislative:

 1. Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;
 2. Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
 3. Ordonanța nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată;
 4. Ordinul nr. 2.797 din 14 noiembrie 2017 privind stabilirea tipurilor de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/ sau sunt temporare și a condițiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice.
 

Documentația necesară:

 • certificat de urbanism;
 • memoriu tehnic;
 • plan de situație scara 1:200, 1:500, 1:1000;
 • planșe desfășurări stradale;
 • plan de încadrare în zonă, scara 1:500, 1:1000, 1:2000 în care să fie marcată relația cu monumentele din zonă (în cazul zonei de protecție);
 • cerere tip;
 • acte de proprietate;
 • expertiza tehnică;
 • proiect de arhitectură/ memoriu tehnic;
 • extras din PUG-ul în vigoare;
 • extras de carte funciară/ extras de plan cadastral;
 • studiu istoric (în cazul monumentelor);
 • releveu existent la scara 1:50, 1:100;
 • montaj fotografic;
 • extras din PUZCP în vigoare (dacă a fost realizat).
 

ATENȚIE!!!

*Documentațiile privind intervențiile asupra monumentelor istorice vor fi obligatoriu semnate și ștampilate de specialiști/ experți atestați de Ministerul Culturii. Documentațiile care nu respectă această condiție vor și amânate până la depunerea completărilor/ corecturilor solicitate.

*Documentațiile privind intervențiile în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate vor fi obligatoriu semnate și ștampilate de arhitecți/ ingineri.