Compartimentul Cultură, management, resurse umane îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
 1. sprijină, în condiţiile legii, autorităţile administraţiei publice locale şi structurile societăţii civile pentru diversificarea, modernizarea şi optimizarea serviciilor oferite de instituţiile şi aşezămintele de cultură, în vederea satisfacerii nevoilor culturale şi educative ale publicului;
 2. elaborează note, rapoarte, informări, sinteze, alte documente privind activitatea, atribuţiile şi competenţele Direcţiei, în relaţie cu autorităţile publice centrale şi locale;
 3. asigură realizarea procedurilor privind solicitarea, în numele Direcţiei sau pentru Ministerul Culturii și Identității Naționale, de la autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul culturii, al artelor şi informării publice, a datelor şi documentelor necesare îndeplinirii atribuţiilor Direcţiei;
 4. întocmeşte anual statul de funcţii al Direcţiei, ce urmează a fi supus aprobării ordonatorului principal de credite;
 5. organizează, în condiţiile legii, concursurile sau examenele pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Direcţiei, precum şi a concursurilor de promovare;
 6. întocmeşte, în condiţiile legii, documentaţia privind iniţierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de muncă, pentru personalul Direcţiei;
 7. coordonează şi monitorizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual, în scopul aplicării în condiţii de legalitate a procedurilor de evaluare şi gestionează rapoartele şi fişele de evaluare ale personalului Direcţiei;
 8. completează, păstrează şi ţine evidenţa registrului unic al salariaţilor, conform prevederilor legale în vigoare;
 9. actualizează statul nominal de funcţii al Direcţiei, în raport cu modificările intervenite în structura de personal sau în ceea ce priveşte drepturile salariale, pe care îl supune aprobării directorului executiv;
 10. întocmeşte situaţii statistice, sinteze, informări referitoare la activitatea de personal a Direcţiei, solicitate de instituţiile competente;
 11. furnizează Direcţiei Managementul Resurselor Umane şi Dialog Social din cadrul ministerului informaţiile şi documentaţia necesare întocmirii şi fundamentării anexei la legea bugetului de stat sau ori de câte ori intervin solicitări ale direcţiei de specialitate din cadrul ministerului vizând acest domeniu;
 12. gestionează fişele de post ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Direcţiei;
  13. răspunde de întocmirea şi actualizarea registrului deciziilor Direcţiei, a registrului general de evidenţă a salariaţilor, de registrul de evidenţă al funcţionarilor publici, de întocmirea evidenţei electronice a salariaţilor şi transmiterea informaţiilor necesare către ITM, precum şi întocmirea raportărilor către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici privind evidenţa funcţiilor şi funcţionarilor publici;
 13. gestionează declaraţiile de avere ale personalului şi declaraţiile de interese ale funcţionarilor publici, consemnând evidenţa acestora în registrul special, potrivit legii;
 14. gestionează, în condiţiile legii, dosarele profesionale, precum şi dosarele de personal ale angajaţilor Direcţiei;
 15. întocmeşte planul anual de formare profesională a angajaţilor şi ţine evidenţa participării funcţionarilor publici şi a personalului contractual la programele de formare şi perfecţionare;
 16. întocmeşte planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei, potrivit legii;
 17. supune aprobării directorului executiv programarea anuală a concediilor legale de odihnă pentru angajaţii Direcţiei şi urmăreşte modul de respectare a acesteia;
 18. întocmeşte dosarele de pensionare pentru angajaţii Direcţiei, conform prevederilor legale;
 19. eliberează adeverinţe de vechime în muncă şi sporuri, precum şi copii după actele din dosarele profesionale sau alte documente solicitate de către salariaţii Direcţiei;
 20. răspunde de activitatea de consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită ale funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei, potrivit art. 21 alin. (1 ) din Legea nr. 7/2004, republicată;
 21. coordonează şi monitorizează, în colaborare cu celelalte compartimente ale instituţiei, elaborarea şi actualizarea Regulamentului intern;
 22. stabileşte drepturile salariale ale personalului şi întreprinde demersurile în vederea promovării în funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea în gradaţii, în condiţiile legii.