Compartimentul Financiar-contabilitate, salarizare, administrativ, achiziţii publice îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

 1. elaborează propuneri privind întocmirea proiectului anual al bugetului de cheltuieli şi al bugetului de venituri şi cheltuieli gestionat din fonduri extrabugetare;
 2. fundamentează solicitarea lunară privind necesarul de credite bugetare pentru cheltuielile de personal, bunuri şi servicii şi cheltuieli de capital cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate;
 3. urmăreşte derularea contractelor prin încadrarea plăţilor efectuate în prevederile aprobate;
 4. analizează disponibilul din extrasele de cont pentru încadrarea acestuia în limita creditelor bugetare deschise;
 5. întocmeşte documentaţia necesară obţinerii vizei de control preventiv propriu, potrivit legii;
 6. efectuează operaţiuni de plăţi prin casierie şi prin Trezoreria Statului din creditele bugetare aprobate şi din veniturile extrabugetare încasate pe seama Direcţiei, în baza documentelor aprobate, conform legislaţiei în vigoare;
 7. lunar, întocmeşte execuţia bugetară a plăţilor de casă pentru bugetul de cheltuieli şi bugetul de venituri şi cheltuieli gestionat din fonduri extrabugetare;
 8. asigură înregistrarea în contabilitate a plăţii cheltuielilor din credite bugetare şi venituri extrabugetare, în condiţiile legii;
 9. întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale şi le transmite la Ministerul Culturii și Identității Naționale, la termenele stabilite de acesta;
 10. trimestrial, întocmeşte şi depune la Institutul Naţional de Statistică Darea de seamă privind realizarea investiţiilor;
 11. întocmeşte statele de plata a salariilor şi a celorlalte drepturi de natura cheltuielilor salariale pentru personalul Direcţiei sau a persoanelor din afara instituţiei, după caz;
 12. răspunde de corectitudinea calculului salariilor, întocmirea la timp a documentelor de plată a acestora şi alimentarea cardurilor de salarii;
 13. întocmeşte şi depune la Trezoreria Statului situaţiile centralizatoare privind plata drepturilor salariale ordinele de plată pentru reţinerile din salarii şi le depune la Trezorerie;
 14. lunar, întocmeşte şi depune declaraţiile privind impozitul pe venituri, contribuţia privind asigurările sociale de stat, contribuţia privind asigurările de sănătate, contribuţia la fondul de şomaj, contribuţia privind indemnizaţiile de concediu medical;
 15. lunar, întocmeşte şi depune la Institutul Naţional de Statistică Darea de seamă privind fondul de salarii realizat şi impozitul aferent;
 16. lunar, întocmeşte şi transmite la Ministerul Culturii și Identității Naționale situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal, a investiţiilor, după caz, a rândurilor din bilanţ şi a plăţilor restante, la termenele stabilite de acesta, potrivit legii;
 17. elaborează propuneri privind derularea operaţiunilor de inventariere anuală sau periodică, după caz;
 18. propune modalităţi de valorificare a bunurilor propuse a fi scoase din funcţiune sau casate, după caz;
 19. elaborează propuneri privind Planul anual de achiziţii, conform prevederilor legale în vigoare;
 20. întocmeşte propuneri privind realizarea de achiziţii de bunuri şi servicii;
 21. întocmeşte note de fundamentare, materiale de sinteză şi situaţii privind programul de investiţii finanţat de la bugetul de stat sau din venituri extrabugetare, după caz;
 22. propune spre aprobare componenţa comisiilor de evaluare oferte, negociere, achiziţie directă, de rezolvare a contestaţiilor, de recepţie;
 23. asigură întocmirea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei la procedurile de achiziţii publice organizate de Direcţie;
 24. asigură întocmirea formalităţilor de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate şi vânzarea/transmiterea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei;
 25. asigură formalităţile de derulare a procedurilor de achiziţii publice: publicarea în SEAP a anunţurilor, primirea documentaţiilor, comunicarea rezultatelor, gestionarea situaţiilor legate de contestaţii, după caz, încheierea contractelor de achiziţii publice;
 26. asigură întocmirea şi transmiterea către Ministerul Finanţelor Publice a datelor referitoare la monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţii publice;
 27. urmăreşte realizarea contractelor de prestări şi furnizare de servicii încheiate cu terţe persoane;
 28. răspunde de buna desfăşurare a activităţii serviciului de pază al imobilului;
 29. răspunde de activitatea privind reparaţiile curente ale imobilului şi ale bunurilor din dotare;
  30. răspunde de utilizarea conformă a bunurilor aflate în patrimoniul Direcţiei;
 30. propune modalităţi de asigurare a evidenţei, inventariere, arhivare şi păstrare a documentelor întocmite la nivelul compartimentelor din cadrul Direcţiei;
 31. propune măsuri privind desfăşurarea activităţii de pază şi stingere a incendiilor;
 32. exercită, în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor legale, activitatea de control financiar preventiv propriu organizat la nivelul Direcţiei, potrivit legii;
 33. întocmeşte proiectul de decizie anuală de inventariere a patrimoniului Direcţiei, pe care o supune aprobării directorului executiv; urmăreşte şi răspunde de bunul mers al inventarierii anuale;
  35. organizează şi coordonează activitatea financiar – contabilă precum şi de ordin administrativ la nivelul Direcţiei şi răspunde de bunul mers al activităţilor desfăşurate în cadrul compartimentului;
 34. prezintă directorului executiv, în vederea avizării, propuneri privind fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului anual de cheltuieli al Direcţiei;
 35. prezintă directorului executiv, în vederea avizării, propuneri privind fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului anual de venituri şi cheltuieli gestionat în regim extrabugetar;
 36. prezintă directorului executiv propuneri privind cuantumul tarifelor percepute pentru efectuarea expertizelor bunurilor culturale mobile, la cererea persoanelor fizice sau juridice interesate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului mobil, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu legislaţia în vigoare;
 37. prezintă directorului executiv propuneri privind măsurile de optimizare a cheltuielilor Direcţiei.