Atribuții

Conform Legii Nr. 182 din 2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată

Direcția Județeană pentru Cultură Suceava are următoarele atribuții în domeniul protejării patrimoniului cultural național mobil:

 1. colaborează și aduce la îndeplinire sarcinile trasate de conducerea ministerului în domeniul patrimoniului cultural național mobil și imaterial;

 2. întocmește potrivit standardelor naționale baza de date privind evidenţa bunurilor culturale mobile clasate, aflate pe raza teritorială a judeţului Suceava;

 3. înregistrează cererile de clasare a bunurilor culturale mobile deţinute de instituţii nespecializate, de culte religioase, de alte persoane juridice, precum şi de persoane fizice;

 4. verifică la societăţile comerciale în curs de privatizare, cu sediul în judeţul Suceava, bunurile culturale mobile susceptibile de a fi clasate şi declanşează procedura de clasare, în termen de 10 zile de la înregistrarea comunicării privind înscrierea acestora pe lista de privatizare;

 5. declanşează procedura de clasare a bunurilor arheologice descoperite întâmplător şi decide, în baza propunerii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, cu privire la instituţia publică specializată căreia i se vor transmite în administrare bunurile arheologice respective;

 6. înregistrează și soluționează înştiinţările primarilor din județul Suceava privind bunurile arheologice descoperite întâmplător de persoanele fizice şi predate de acestea, preia bunurile astfel predate, stabileşte prin experţi acreditaţi valoarea bunurilor respective precum şi instituţia publică specializată în administrarea căreia se vor transmite bunurile în cauză;

 7. efectuează expertiza necesară şi întocmeşte documentaţia prevăzută în vederea clasării bunurilor culturale mobile;

 8. înaintează direcției de specialitate din cadrul Ministerului Culturii  propunerile de clasare a bunurilor culturale mobile, în vederea supunerii analizei Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;

 9. înregistrează, centralizează, verifică și gestionează înştiinţările de schimbare a proprietarului sau deţinătorului, în cazul bunurilor culturale mobile clasate aflate în evidență;

 10. înregistrează, centralizează, verifică și gestionează comunicările proprietarilor, titularilor de drepturi reale, titularilor drepturilor de administrare sau ale deţinătorilor cu orice titlu a bunurilor culturale mobile clasate privind pierderea, furtul sau distrugerea totală sau parţială a acestor bunuri şi anunţă imediat, în scris, organele de poliţie competente teritorial;

 11. controlează periodic și/sau la sesizări starea de conservare şi de securitate a bunurilor culturale mobile clasate aflate în evidenţă , acordând consultanţă de specialitate ori de câte ori este necesar și/sau la solicitarea proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale;

 12. face propuneri de includere în priorităţile de restaurare a bunurilor mobile clasate în tezaur aflate la instituţiile nespecializate sau la alte persoane juridice decât instituţiile publice specializate, precum şi la persoanele fizice din judeţul Suceava;

 13. organizează, realizează și actualizează evidența registrelor agenților economici din județul Suceava autorizați să comercializeze, prin vânzare publică sau prin intermediere, bunuri culturale mobile;

 14. verifică respectarea obligațiilor ce le revin agenților economici autorizați, în condițiile legii, să comercializeze bunuri culturale mobile;

 15. înregistrează înștiințările agenților economici autorizați cu privire la punerea în vânzare a unor bunuri culturale mobile clasate în tezaur și verifică documentația aferentă exercitării dreptului de preempțiune al statului, pe care o transmit conducerii ministerului;

 16. verifică documentațiile depuse de titularii dreptului de administrare asupra bunurilor culturale mobile aflate în proprietate publică, privind exportul temporar al acestor bunuri și eliberează certificatul de export potrivit legislației în vigoare;

 17. constată contravenții și aplică sancțiuni în conformitate cu legislația în vigoare privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;

 18. colaborează și stabilește, împreună cu structurile abilitate ale Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului Administrației și Internelor, după caz, măsurile de protecție a bunurilor culturale mobile și imobile, în caz de conflict armat sau de calamități naturale;

 19. inițiază și sprijină, în condițiile legii, acțiuni de revitalizare a tradițiilor și obiceiurilor locale, a ocupațiilor specifice tradiționale, de formare a specialiștilor și meseriașilor în domeniul artizanatului și meșteșugurilor tradiționale;

 20. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin norme emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.