Atribuții

Compartimentul Monumente istorice și arheologie îndeplinește în condițiile legii, următoarele atribuții:

a.) în domeniul protejării monumentelor istorice

 1. colaborează și aduce la îndeplinire sarcinile trasate de conducerea ministerului în domeniul monumentelor istorice;
 2. realizează inventarierea monumentelor istorice și comunică lunar la Institutul Național al Patrimoniului informațiile și datele necesare realizării și actualizării Listei Monumentelor Istorice;
 3. declanșeză procedura de clasare, clasare de urgență, declasare sau schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, și a normelor metodologice în vigoare;
 4. îndeplinește măsurile legale cu privire la declanșarea procedurii excepționale de clasare de urgență;
 5. comunică neîntârziat declanșarea procedurii de clasare sau, respectiv, de declasare, după caz, proprietarului, titularului dreptului de administrare sau titularului altui drept real asupra bunurilor imobile în cauză, în baza propunerii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice;
 6. întocmește și comunică proprietarilor sau titularilor dreptului de administrare, după caz, obligația privind folosința monumentului istoric, act prin care sunt precizate condițiile și regulile de utilizare sau exploatare în întreținere a bunurilor mobile clasate monument istoric;
 7. emite avize privind intervențiile asupra monumentelor istorice, precum și asupra imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice sau din Zonele Construite Protejate, potrivit competențelor stabilite prin regulamente și instrucțiuni emise de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național;
 8. controlează intervențiile care se fac asupra monumentelor istorice în baza avizelor emise; în cazul realizării de lucrări neautorizate sau care încalcă avizele emise, întrerupte, prin personalul de inspecție abilitat, lucrările, până la intrarea în legalitate, aplică sancțiuni și, după caz, dispune revenirea la situația inițială sau sesizează organele de cercetare penală;
 9. poate formula propuneri privind obiectivele susceptibile de a fi cuprinse în PNR și informează conducerea ministerului cu privire la stadiul lucrărilor prevăzute în PNR, pentru județul de competență;
 10. emite avize pentru efectuarea cercetărilor arheologice la monumente istorice potrivit competențelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și prin reglementările privind protejarea patrimoniului arheologic și controlează modul în care instituțiile organizatoare ale cercetărilor și responsabilii științifici ai lucrărilor respectă standardele și procedurile în vigoare;
 11. înregistrează angajamentele scrise ale persoanelor fizice care dobândesc prin moștenire sau donație un bun imobil clasat monument istoric utilizat ca locuință sau pentru activități necomerciale, privind intenția de a executa, în termen de 12 luni, lucrări de consolidare și restaurare stabilite prin documentație tehnică aprobată și avizată potrivit legii și avizează, în situații justificate, prelungirea cu încă 12 luni a termenului asumat prin angajament; urmărește realizarea lucrărilor respective în condițiile și la termenele stabilite și comunică Direcției Generale județene a Finanțelor Publice constatările sale în scopul recuperării taxei de timbru, atunci când lucrările nu respectă condițiile și termenele stabilite sau când bunul este înstrăinat înaintea efectuării sau încheierii lucrărilor de consolidare sau restaurare;
 12. avizează documentațiile de urbanism sau documentațiile tehnice pentru lucrările finanțate de proprietarii imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice sau în zonele construite protejate instituite potrivit legii, care sunt necesare pentru păstrarea cadrului construit sau natural;
 13. colaborează cu autoritățile adimistrației publice locale din județul de competență, solicitându-le toate informațiile actualizate din domeniul protejării monumentelor istorice precum și adoptarea măsurilor de interzicere a circulației vehiculelor grele și transportul de materiale explozive în zona de protecție a monumentelor istrice, de aplicare a însemnelor distinctive și a siglelor de monumente istorice, de control a întreținerii  acestor însemne și sigle de către proprietar, de asigurare a pazei și protecției monumentelor istorice aflate în domeniul public și privat al statului sau abandonate ori aflate în litigiu, precum și a măsurilor de oprire a lucrărilor de construire sau desființare în situația descoperirii de vestigii arheologice și de organizare a pazei acestora;
 14. înștiințează, în scris, proprietarii sau titularii drepturilor reale asupra monumentelor istorice din județul de competență despre obligațiile ce le revin prin lege ca urmare a regimului juridic special al bunurilor imobile în cauză;
 15. exercită, în numele statului, dreptul de preempțiune asupra monumentelor istrice clasate în grupa B;
 16. exercită orice alte atribuții stabilite conform normelor legale în vigoare privind protejarea monumentelor istorice și a patrimoniului arheologic;
 17. constată contravenții și aplică amenzi pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul protejării monumentelor istorice în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
 18. asigură consultanță de specialitate gratuită pentru proprietari privind regulile de protejare a monumentelor istorice (intervenții de orice fel și condiții de exploatare) și posibilități de acces la sprijin financiar (din partea autorităților locale, centrale sau prin diverse programe de finanțare);
 19. formulează și înaintează periodic conducerii ministerului propuneri ce vizează îmbunătățirea cadrului legislativ pentru protejarea patrimoniului cultural național.

b.) în domeniul protejării patrimoniului arheologic:

 1. identifică siturile arheologice prin repere și coordonate și asigură delimitarea și marcarea limitelor lor pe hartă în coordonate ST70;
 2. asigură marcarea limitelor siturilor arheologice prin coordonate ST70 în toate documentațiile de urbanism primite de Direcție;
 3. urmărește respectarea autorizației de săpătură arheologică, a Regulamentului săpăturilor arheologice, precum și a standardelor și procedurilor arheologice în raza teritorială a județului de competență;
 4. întocmesc referatele de specialitate pentru lucrările ce urmează să fie efectuate în zonele cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător;
 5. asigură supravegherea de specialitate a lucrărilor la care au fost consemnate descoperiri arheologice întâmplătoare, declanșând, după caz, procedurile de clasare prevăzute de lege;
 6. emite Certificatul de descărcare de sarcină arheologică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și standardele și procedurile arheologice aprobate de Ministerul Culturii și Patrimoniul Național;
 7. primește bunurile mobile rezultate în urma descoperirilor arheologice întâmplătoare predate de descoperitor în termen de maximum 72 de ore și procedează potrivit prevederilor legale în vigoare privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;
 8. constată contravenții și aplică sancțiuni prin personalul împuternicit, potrivit legislației în vigoare, în cazul nerespectării reglementărilor privind protejarea patrimoniului arheologic;
 9. anunță poliția și jandarmeria cu privire la fiecare descoperire întâmplătoare, în vederea organizării pazei și/sau a supravegherii zonei respective.